Visie

Kwaliteitszorg richt zich op de vraag: is onze school een goede school?

Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft de school een kwaliteitszorgsysteem (WMK) en een leerlingvolgsysteem nodig. De kwaliteit van een school kun je meten met behulp van vragenlijsten (WMK), bijvoorbeeld vragenlijsten voor je team, voor de ouders en voor de leerlingen. Vragenlijsten om de veiligheid aan te tonen en vragenlijsten om je basiskwaliteit vast te stellen. De uitslagen weerspiegelen de beleefde kwaliteit van de school. Maar kwaliteit toon je ook aan met behulp van zogenaamde kengetallen, bijvoorbeeld leid je de kwaliteit af van de scores op de Cito-toetsen (eind- en tussenopbrengsten) van de groepen, de doorstroomgegevens (verlengen, zittenblijven etc.) en de sociale opbrengsten. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten en kengetallen, stellen scholen vervolgens verbeterpunten vast. De implementatie van de gekozen verbeterpunten maakt van een school een steeds betere school.

En op de vragen: zijn de leerkrachten goede leerkrachten en is ons team een goed team?

Kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld aan personeelsbeleid. Ook hiervoor leveren WMK en ParnasSys een gezamenlijke bijdrage. Het administratieve systeem (ParnasSys of Esis)  levert kengetallen op die de kwaliteit van de leraar en het team representeren en via WMK reflecteert de leraar op het eigen handelen. Voor wat het eerste betreft: we gaan ervan uit dat er een sterk verband is tussen de resultaten van een groep (school) en de kwaliteit van de leraar (team) en dat er ook een sterke samenhang is tussen de kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de schoolleiding. Met behulp van WMK stellen leraren persoonlijke plannen op (POP) en beoordeelt de schoolleiding de leraren en het team als geheel (Beoordelingsrapport en Teamfoto). Voor het personeelsbeleid kan een school ook gebruik maken van het observatie-instrument Mijnschoolteam (MST). Dit instrument laat de scores zien die voortkomen uit observaties.

Kwaliteitszorg en beleidsdocumenten

Bij Kwaliteitszorg en Personeelsbeleid spelen ook verschillende beleidsdocumenten een rol. Het instrument Mijnschoolplan (MSP) geeft scholen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een schoolplan op te stellen. Dit instrument is gekoppeld met WMK (koppeling met ambities, scores en verbeterpunten). In MSP kan een school ook een jaarplan en een jaarverslag opstellen. Door de koppeling met ParnasSys is het mogelijk om allerlei kengetallen op te nemen in het jaarverslag.

Iedere school heeft eigen opvattingen over onderwijskwaliteit. Elke school is anders en heeft andere kansen en uitdagingen. Dat je zelf keuzes kunt maken over de invulling van kwaliteitszorg is daarom cruciaal. Pas dan ben je betrokken en kun je de verantwoordelijkheid voelen om te werken aan kwaliteit. Zelf jouw ambities bepalen, bewaken en plannen maken om te verbeteren horen daar dan vanzelfsprekend bij. Technologie kan jou helpen om onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen. Systemen kunnen processen vereenvoudigen en jou zelfs stimuleren om voortvarend vorm te geven aan kwaliteitszorg.

Kwaliteit op school helpt je niet alleen om onderwijskwaliteit te meten en te evalueren, maar stimuleert je ook om met de resultaten aan de slag te gaan. De cyclische benadering ondersteunt je om op eenvoudige wijze verbeterplannen te maken op basis van de resultaten die jij al eerder in beeld hebt gebracht. Daardoor kun je de voortgang bewaken van de verbeteringen en voorkom je dat ‘het rapport’ onder in de la komt te liggen.

Kwaliteit op school laat je kiezen wanneer je aan de slag gaat met een bepaald onderwerp. Jij bepaalt de thema’s voor kwaliteitszorg die je op korte en lange termijn verder wilt onderzoeken en ontwikkelen. Het systeem ondersteunt je bij de keuzes, of het nu gaat om het opstellen van beleids- en schoolplannen of het inplannen van toekomstige vragenlijsten voor het actief meten van de onderwijskwaliteit.

Kwaliteit op school geeft je de mogelijkheden om zelf het stuur in handen te nemen. Zo heb jij altijd inzicht in de opbrengsten en kengetallen van jouw school. Op basis van dit inzicht, kies jij welk thema je wilt bevragen. Daarbij kun je gebruik maken van een breed aanbod aan thematische vragenlijsten. Denk hierbij zowel aan verplichte als eigen thema’s. Zo heb jij alle benodigdheden om zelf de regie te nemen met de zekerheid dat het voldoet aan de verwachtingen van de Inspectie van het Onderwijs.

De voordelen op een rij. Met de modules van Kwaliteit op school:

 • Ben je altijd up-to-date. De ontwikkelaars houden vanzelfsprekend het vakgebied bij en anticiperen altijd op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van scholen en nieuwe wetgeving)
 • Voeg je makkelijk aandachtspunten en conclusies toe bij rapportages (uitkomsten van de vragenlijsten)
 • Kun je direct aan de slag met schoolplannen met de relevante gegevens uit Administratiesysteem + WMK
 • Plan je vragenlijsten in, zodat je het onderzoek kunt voorbereiden op een moment dat het jou uitkomt
 • Borg je de kwaliteit door te werken vanuit de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)
 • Plan je verbeterpunten uit het meerjarenplan eenvoudig in in de verschillende jaarplannen
 • Formuleer je zelfstandig en met het team de eigen ambities
 • Beschik je over de inzichten die je nodig hebt om te sturen op de kwaliteit van jouw school
 • Weet je hoe het staat met de basiskwaliteit van jouw school
 • Geef je de eigen ambities vormgeven en bewaken met eigen vragenlijsten
 • Bespaar je tijd door bestaande vragenlijsten naar eigen inzicht aan te passen
 • Ben je goed voorbereid voor het gesprek met de Inspectie van het Onderwijs